info@dedorpsbeuk.nl 033 - 277 21 55

Ouders

Samenwerking met ouders

Betrokkenheid en hulp van ouders/verzorgers is voor het goed functioneren van de school van groot belang. Zonder de samenwerking met ouders zou een aantal activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Wij zijn blij met de enthousiaste Ouderraad op onze school. Dit is een groep ouders die de meeste schoolactiviteiten organiseert.

Op deze pagina leest u ook over de ouderraad, de MR, ouderresponsgroep, creatieve groep en over het ouderportaal.

De Ouderraad

De Ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van kinderen van De Dorpsbeuk die graag betrokken is bij de activiteiten op school. Als OR houden we ons onder andere bezig met het (mede) organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierbij valt te denken aan verschillende sportactiviteiten, creatieve activiteiten, het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, de slotdag en nog veel meer.

Daarnaast heeft de OR een klankbordfunctie voor de leden van de MR en voor de ouders van de school. Wij mogen ook, gevraagd en ongevraagd, adviezen geven aan de MR.
Ook beheert de OR de jaarlijkse ouderbijdrage. Deze wordt besteed aan activiteiten en soms aan aanvullende leermiddelen. De hoogte van deze ouderbijdrage wordt in de eerste nieuwsbrief van elk schooljaar gecommuniceerd.

Bestuur OR

Het bestuur van de OR bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, daarnaast zijn er verschillende coördinatoren voor de verschillende activiteiten die jaarlijks plaatsvinden. Elk jaar wordt er een planning gemaakt van de activiteiten en worden ze onderverdeeld onder de OR leden. Meestal zijn dat 2 of 3 OR leden per activiteit zodat we naast onze privé en werkagenda dit allemaal goed kunnen combineren.

De OR vergadert meerdere keren per jaar en deze vergaderingen zijn voor geïnteresseerde ouders toegankelijk. Bent u nieuwsgierig geworden naar het werk van de OR of wilt u misschien zelf iets doen binnen school? Dan bent u van harte welkom!

Mailadres Ouderraad (OR): ordedorpsbeuk@gmail.com

Ouderresponsgroep

De ouderresponsgroep is een groep ouders die ongeveer 3 keer per jaar met de schoolleider praten over de schoolontwikkelingen. Zij geven feedback op het proces en denken mee over onderwerpen die de schoolleider op de agenda zet. De samenstelling van de groep is dynamisch aangezien ouders op basis van het onderwerp uitgenodigd worden.

Creatieve Werkgroep

Op De Dorpsbeuk is een hele leuke creatieve werkgroep actief. Zij zorgen ervoor dat de school voor bepaalde thema’s helemaal in de juiste sfeer wordt gebracht.
Hierbij kunt u denken aan de raamschilderingen, de versieringen voor de feestdagen, maar ook de algehele aankleding van de school.

MR

Elke school in Nederland is verplicht door de wet een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR op De Dorpsbeuk bestaat uit 5 personen. Een tweetal leden van het team en een drietal ouders.

De MR is er om de belangen van de leerlingen, ouders en personeelsleden te behartigen, tevens is er een adviesfunctie richting de directie en het schoolbestuur.

Om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op de school is er 6x per jaar een vergadering. Deze duurt ca. 1 ½ uur en hier komen allerlei uiteenlopende onderwerpen aan bod, bijvoorbeeld structurele toetsing van de leerlijn van de groepen op de school maar ook vaststellen van het schoolplan.

De MR op De Dorpsbeuk stelt een actieve deelname van de ouders zeer op prijs. Iedereen kan elke vergadering bijwonen. Speciaal daarvoor hebben wij besloten om de vergadering te beginnen met vragen en opmerkingen van de aanwezige toehoorders. Bij elke vergadering die wij houden is de directie aanwezig voor specifieke onderwerpen die een ieder betreft. Juist op deze wijze zijn wij in staat de kwaliteit van het schoolbeleid te toetsen en op een hoger niveau te brengen.

E-mailadres Medezeggenschapsraad: mr@dedorpsbeuk.nl

Notulen MR 27-06-2023

Notulen MR 09-05-2023

Notulen MR 14-02-2023

Notulen MR 13-12-2022

Ouderportaal & de Parro app

Wij willen graag dat ouders/verzorgers op de hoogte zijn van de ontwikkelingen die uw kind en de school aangaan. Hiervoor maken we gebruik van het online platform ParnasSys dat is afgeschermd met gebruikersnaam en wachtwoord. Tevens maken we gebruik van de Parro app voor de alledaagse communicatie. Hierin kunt u de jaarkalender van de school inzien.