info@dedorpsbeuk.nl 033 - 277 21 55

Waar staan wij voor?

Kernwaarden                                                                                       

Op basis van onze visie gaan wij uit van de volgende kernwaarden: 

  • Innovatief 
  • Groei 
  • Verantwoordelijkheid  

Visie op leren

Naast het vaste aanbod vinden wij het essentieel dat de kinderen, net als in de echte maatschappij, zelf keuzes leren maken. Dit doen we op een gepersonaliseerde manier. Onze kinderen leren begeleid door de coachleerkrachten keuzes te maken in de doelen die zij willen behalen, de manier waarop zij die doelen willen behalen en wanneer zij die doelen willen behalen. Zo worden onze kinderen eigenaar van hun eigen leerproces. Op deze manier zetten we kinderen in hun kracht en raken zij intrinsiek gemotiveerd. Door zorgvuldig om te gaan met het aanbieden van de basisvaardigheden binnen effectieve instructies en het kind eigenaarschap te geven zijn zij in staat om de geleerde kennis toe te passen in sociale situaties en binnen de projecten die aangeboden worden. Onze kinderen kunnen binnen een rijke leeromgeving een transfer maken tussen het geleerde en nieuwe situaties. 

Visie op organiseren

Een leeromgeving bestaat uit leerkrachten, leerlingen en materialen. Wij richten onze leeromgeving zo in dat we daadwerkelijk tegemoetkomen aan toekomstbestendig leren. Dit doen wij door een ‘minimaatschappij’ na te bootsen. Binnen onze ‘minimaatschappij’ is iedereen welkom en zijn we verantwoordelijk voor elkaar en voor je eigen handelen. Doordat bij ons iedereen welkom is leren kinderen verschillen te ontdekken en te respecteren. We werken nauw samen met ouders, educatief partners, en de omgeving van de school waardoor we goed in kunnen springen op de verschillen tussen onze kinderen. Ons onderwijs wordt aangeboden door vakspecialisten. Dit zijn leerkrachten die zich gespecialiseerd hebben in een vakgebied en verschillende rollen aan kunnen nemen: de rol van instructeur, begeleider en coach. Kennis en basisvaardigheden worden gepersonaliseerd aangeleerd. Dit doen we door aan te sluiten bij wat al goed gaat en vanuit daar de ontwikkeling van het kind nauwlettend te volgen. Het tempo en de verwerkingsvormen worden zo nodig aangepast. Om dit te kunnen bereiken wordt er met dynamische instructiegroepen gewerkt in units binnen een rijke leeromgeving. 

Visie op veranderen

Onze school is innovatief. Wij hebben oog voor wat er buiten de school leeft en de continu veranderende maatschappij. Wij passen onze leeromgeving aan als de ontwikkelingen daarom vragen. Innovaties worden echter pas doorgevoerd als er onderzoek gedaan is naar de meerwaarde voor de ontwikkeling van onze kinderen. 

Visie op professionaliseren

Binnen onze school is iedere leerkracht een vakspecialist. De leerkrachten moeten op de hoogte zijn van recente ontwikkelingen binnen hun vakgebied en moeten blijven werken aan hun eigen vaardigheden. Door samen te werken binnen een professionele leergemeenschap leren de leerkrachten van en met elkaar. Waar nodig worden externen aangetrokken.