info@dedorpsbeuk.nl 033 - 277 21 55

Waar staan wij voor?

Kernwaarden                                                                                       

Op basis van onze visie gaan wij uit van de volgende kernwaarden: 

  • Veerkrachtig
  • Verbindend
  • Verantwoordelijk

Visie op leren

De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het aanbod van onze kinderen. Kinderen leren door uit te gaan van voorkennis die al bekend is. De leerkrachten controleren binnen hun instructie of de benodigde voorkennis aanwezig is. Vanuit daar worden nieuwe vaardigheden en kennis aangeboden. De leerkracht doet altijd eerst voor voordat de kinderen met nieuwe vaardigheden en kennis aan het werk gaan. De leerkrachten zetten de leerlijn uit voor de kinderen en bespreken samen met de kinderen aan welke doelen ze gaan werken.

Naast het vaste aanbod vinden wij het essentieel dat kinderen, net als in de echte maatschappij, zelf keuzes leren maken. Zij worden mede verantwoordelijk gemaakt van hun leerproces. Onze kinderen leren begeleid door de coachleerkrachten keuzes te maken in de doelen die zij eventueel nog extra willen behalen, de manier waarop zij die doelen willen behalen en wanneer zij die doelen willen behalen. Zo worden onze kinderen mede verantwoordelijk van hun eigen leerproces. Op deze manier zetten we kinderen in hun kracht en raken zij intrinsiek gemotiveerd. Door zorgvuldig om te gaan met het aanbieden van de basisvaardigheden binnen effectieve instructies en het kind verantwoordelijkheid te geven zijn zij in staat om de geleerde kennis toe te passen in sociale situaties en binnen de projecten die aangeboden worden. Onze kinderen kunnen binnen een rijke leeromgeving een transfer maken tussen het geleerde en nieuwe situaties. 

Visie op organiseren

Een leeromgeving bestaat uit leerkrachten, leerlingen en materialen. Wij richten onze leeromgeving zo in dat we daadwerkelijk tegemoetkomen aan toekomstbestendig leren. Dit doen wij door een ‘mini-maatschappij’ na te bootsen. Binnen onze ‘mini-maatschappij’ is iedereen welkom en zijn we verantwoordelijk voor elkaar en voor je eigen handelen. Doordat bij ons iedereen welkom is leren kinderen verschillen te ontdekken en te respecteren. We zoeken verbinding met ouders, educatief partners, en de omgeving van de school waardoor we goed in kunnen springen op de verschillen tussen onze kinderen en een kansrijk aanbod kunnen creëren. Het verbindend vermogen van onze organisatie maakt dat we goed kunnen afstemmen op wat onze kinderen nodig hebben.

Ons onderwijs wordt aangeboden door vakspecialisten. Dit zijn leerkrachten die zich gespecialiseerd hebben in een vakgebied. Zij geven hun lessen aan alle kinderen van hun bouw waardoor zij goed zicht hebben op de leerlijn van hun vakgebied. Hierdoor kunnen we een kansrijk aanbod creëren. Daarnaast sluiten we aan bij wat al goed gaat en volgen vanuit daar de ontwikkeling van het kind nauwlettend. Het tempo en de verwerkingsvormen worden zo nodig aangepast binnen flexgroepen. Binnen een flexgroep krijgen kinderen extra aanbod, omdat kinderen bijvoorbeeld hun doelen nog niet behaald hebben, op een andere manier de stof aangeboden moeten krijgen of omdat ze meer verdieping nodig hebben.

Visie op veranderen

Onze school is innovatief. Wij hebben oog voor wat er buiten de school leeft en de continu veranderende maatschappij. Wij passen onze leeromgeving aan als de ontwikkelingen daarom vragen. Innovaties worden echter pas doorgevoerd als er onderzoek gedaan is naar de meerwaarde voor de ontwikkeling van onze kinderen. 

Visie op professionaliseren

Binnen onze school is iedere leerkracht een vakspecialist. De leerkrachten moeten op de hoogte zijn van recente ontwikkelingen binnen hun vakgebied en moeten blijven werken aan hun eigen vaardigheden. Door samen te werken binnen een professionele leergemeenschap leren de leerkrachten van en met elkaar. Waar nodig worden externen aangetrokken.