info@dedorpsbeuk.nl 033 - 277 21 55

Leren en werken

Kansrijk leren

Kansrijk leren houdt bij ons op school in dat alle kinderen de kans krijgen om optimaal tot ontwikkeling te komen. We zorgen er dan ook voor dat we zo goed mogelijk afstemmen op dat wat de kinderen nodig hebben. Dit doen we onder andere door binnen  de lessen zoveel mogelijk te differentiëren, adaptief te werken, maar ook door extra ondersteuning te bieden binnen flexgroepen. Het kan zijn dat kinderen kortdurend in een klein groepje aan doelen werken die ze nog niet voldoende beheersen. We hebben ook flexgroepen voor kinderen die juist meer aandacht nodig hebben voor het leren, leren. Deze kinderen zijn vaak (hoog)begaafd en gaan snel door de leerstof heen. Zij moeten leren wat je moet doen als je iets heel erg moeilijk vindt. Het aanbod binnen deze flexgroep is vaak projectmatig.

We hebben ook een naschools aanbod voor kinderen vanaf groep 5, die om welke reden dan ook, ondersteuning nodig hebben bij hun huiswerk. Zij blijven 2x in de week  na schooltijd op school om begeleid hun huiswerk te maken. Ze leren hoe ze dit uiteindelijk zelfstandig kunnen doen.

Waarom kansrijk leren?

  • Ieder  kind op zijn/haar niveau laten excelleren ongeacht de omstandigheden waarbinnen het kind opgroeit.
  • Bijdragen aan de ontwikkeling van vaardigheden die de kinderen in de toekomst nodig hebben (toekomstbestendig leren).
  • Beter inspelen op hetgeen een  kind motiveert.
  • Kinderen  meer inzicht bieden in het eigen leren waardoor zij eigenaar worden van hun eigen leerproces en zich bewust worden van hun eigen kunnen.

Thematisch werken

Op de middagen wordt in de midden- en bovenbouw thematisch aan wereldoriëntatie en de creatieve vakken gewerkt. De kinderen zijn ongeveer 3 weken met een thema bezig.

De thema’s vallen onder de grote overkoepelende thema’s:

  • mens & maatschappij
  • natuur & techniek
  • taal & cultuur

 In de onderbouw wordt het hele aanbod op het thema afgestemd. De thema’s worden in de midden- en bovenbouw gepresenteerd door de leerkrachten. Vervolgens gaan de leerlingen in groepen uiteen om met de verwerking van de presentatie aan de slag te gaan. Dit kan een PowerPoint presentatie, muurkrant, maquette of een andere creatieve verwerking zijn. De kinderen moeten  aan het einde van het thema bewijzen dat ze voldoende kennis over het thema hebben opgedaan door middel van een aantal vragen die zij moeten kunnen beantwoorden.

Binnen het werken aan de thema’s wordt aandacht besteed aan de vaardigheden die nodig zijn in de toekomst: hogere orde denken, samenwerken en digitale geletterdheid. 

Daarnaast worden vakken als wereldburgerschap en taal geïntegreerd.  

Het portfolio

Op de Dorpsbeuk werken alle kinderen aan de kerndoelen voor het primair onderwijs, uitgegeven door het ministerie van OCW. Deze kerndoelen staan beschreven in een portfolio. Dit is een persoonlijke map waarin kinderen hun eigen leerproces volgen en borgen en waarin zij zogeheten bewijzen verzamelen voor een behaald doel. Het portfolio vervangt het traditionele rapport. Meerdere keren per jaar wordt het portfolio met het kind, ouders en de leerkracht besproken. 

STEVig, leer wat jouw plek in de wereld kan zijn
Het STEV-onderwijsprogramma voor Identiteit en Groei voor wereldburgers in de dop

Waarom STEVig?
STEVig stimuleert de leerlingen met verhalen, vaardigheden en ideeën om creatief na te denken, hun eigen afwegingen te maken, een eigen mening te formuleren en antwoorden te vinden bij levensvragen. Door STEVig ontwikkelen leerlingen hun identiteit en leren ze samen te leven met anderen en verschillende waarden.

Wat is STEVig?
Binnen de STEVig lessen werken vakleerkrachten uit verschillende levensbeschouwelijke stromingen nauw met elkaar samen vanuit 12 verschillende thema’s. De groepsleerkrachten sluiten in hun eigen lessen aan bij deze thema’s en voeren hier levensbeschouwelijke en filosofische gesprekken over in de klas met de leerlingen. Zo zorgen zij voor de verbinding:

  • met de leefwereld van de leerlingen
  • met de andere vakgebieden op de basisschool
  • met de actualiteit in de samenleving

Alle leerlingen vanaf groep 3 krijgen dit mooie aanbod. Mocht u als ouder hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u hier contact over opnemen met de schoolleider.

In het filmpje hieronder wordt meer uitgelegd over STEVig.

Hieronder vindt u een link met nog meer informatie over STEVig:
STEVig flyer