info@dedorpsbeuk.nl 033 - 277 21 55

Wereldburgerschap

Wereldburgerschap

De Dorpsbeuk is een openbare school. Hierdoor leren onze kinderen samen te werken en te spelen in een mini-maatschappij. We vinden het belangrijk dat kinderen leren open te staan voor elkaar ongeacht  welke afkomst of levensbeschouwelijke overtuiging je hebt. Naast dat we bewust omgaan met diversiteit willen we onze kinderen ook leren hoe zij van betekenis kunnen zijn voor onze maatschappij. Om die reden hebben we een visie op wereldburgerschap ontwikkeld.

Democratische waarden centraal stellen. We leren onze leerlingen verschillen te omarmen, overeenkomsten te ontdekken en elkaar te respecteren. Ook leren we ze rekening te houden met het algemeen belang, in plaats van alleen uit te gaan van het eigen belang.  

 Gelijke kansen creëren we door ons bewust te zijn van de mogelijkheden die de mini-maatschappij op onze scholen ons biedt. We leren onze leerlingen dat ze hun eigen unieke (levensbeschouwelijke) identiteit kunnen vormgeven, dat ze zelf een verschil kunnen maken en er niet alleen voor staan. 

 De brede wereld leren ontdekken. Onze leerlingen leren dat rekening houden met elkaar niet ophoudt bij de eigen omgeving, maar dat ontwikkelingen in de wereld met elkaar samenhangen. 

 Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt voor het maken van verantwoorde keuzes op verschillende gebieden en lagen binnen onze organisatie en we nemen onze leerlingen hierin mee. 

 Hoe doen we dat? 

 • We starten vroeg, vanaf de eerste stap in de basisschool worden de leerdoelen meegenomen in het onderwijsaanbod. 
 • We verbinden vakgebieden met elkaar tot een rijk aanbod. 
 • We werken samen met externen om onze expertise te vergroten en ons aanbod rijker te maken.  
 • We bieden een oefenplaats; een krachtige en veilige plek waarbinnen onze leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot wereldburgers die in hun houding, kennis, vaardigheden en reflectievermogen laten zien dat zij geloof hebben in hun eigen kunnen. 

 Deze visie sluit ook aan bij de wet op burgerschap.

Vreedzaam

De Dorpsbeuk is een Vreedzame School. Dit sluit aan bij onze visie op wereldburgerschap. Vreedzaam houdt in dat we kinderen willen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de samenleving. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. In verschillende lessen leren de kinderen oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang, initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken te zijn.

De Vreedzame onderscheidt op leerlingniveau de volgende doelen:

 • Overleg, menings-en besluitvorming (opkomen voor eigen standpunt, loyaal zijn, rekening houden met andermans standpunt, etc.)
 • Omgaan met conflicten (onderhandelen, win-win oplossing nastreven, afzien van fysiek of mentaal geweld, etc.)
 • Verantwoordelijkheid voor de gemeenschap (verantwoordelijkheid voor elkaar, de klas, de school en de buurt, zorgzaamheid, etc.)
 • Open staan voor verschillen (tolerantie, aanpassen aan andermans regels en gewoonten, respect voor elkaar, etc.)
 • Democratische geletterdheid (rechten en plichten in een democratie, democratische principes, etc.)

We hebben op schoolniveau de volgende uitgangspunten omschreven. Op basis van deze uitgangspunten maken de leerkrachten met de kinderen groepsafspraken:

 • We zorgen er samen voor dat iedereen zich veilig en gezien voelt.
 • We leren omgaan met problemen & conflicten en lossen deze samen op.
 • We doen ons best om elkaar te begrijpen door naar elkaar te luisteren.
 • We praten op een vriendelijke manier met en over elkaar.
 • We helpen elkaar goed te kunnen leren en spelen.
 • We respecteren elkaar, iedereen kan zichzelf zijn.

Mediatoren training

Vanuit Vreedzaam leiden we kinderen op tot mediatoren. Mediatoren helpen kinderen een conflict al pratend op te lossen. Voordat ze dit kunnen gaan doen, krijgen de mediatoren een opleiding. Wanneer ze deze succesvol afsluiten, ontvangen ze een diploma en mogen ze als mediator aan de slag.

Kinderraad

Op De Dorpsbeuk vinden we het belangrijk dat kinderen mee kunnen denken en mee kunnen beslissen over de gang van zaken op school. Daarom hebben we op De Dorpsbeuk een Kinderraad. In de Kinderraad zitten kinderen uit de bovenbouw.  Deze kinderen zijn door middel van verkiezingen door hun klasgenoten gekozen. Zij vertegenwoordigen de groep waar zij in zitten. Ze vergaderen onder leiding van de directeur ongeveer 5 keer per jaar over dingen die in de klassen spelen. Tijdens de vergaderingen wordt er met de kinderen gesproken over de organisatie van de school. Kinderen denken actief mee over verbeterpunten. Daarnaast mag de Kinderraad met voorstellen komen om de gang van zaken op school aan te passen. Er mag namens elke bovenbouwgroep één voorstel worden gedaan. Uit deze voorstellen wordt tijdens de vergadering het beste voorstel gekozen. Dit voorstel gaat vervolgens naar de teamvergadering van het personeel van De Dorpsbeuk. Deze besluit uiteindelijk welk voorstel wordt goedgekeurd en welke niet. 


Dit schooljaar zitten deze kinderen uit groep 6, groep 7 en groep 8 in de kinderraad.