info@dedorpsbeuk.nl 033 - 277 21 55

Vreedzame school

Manier van werken

De Dorpsbeuk is een Vreedzame School. Dat houdt in dat we kinderen willen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de samenleving. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats.
Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. In verschillende lessen leren de kinderen oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang, initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken te zijn.

De Vreedzame School onderscheidt op leerlingniveau de volgende doelen:

Overleg, menings-en besluitvorming (opkomen voor eigen standpunt, loyaal zijn, rekening houden met andermans standpunt, etc.)
Omgaan met conflicten (onderhandelen, win-win oplossing nastreven, afzien van fysiek of mentaal geweld, etc.)
Verantwoordelijkheid voor de gemeenschap (verantwoordelijkheid voor elkaar, de klas, de school en de buurt, zorgzaamheid, etc.)
Open staan voor verschillen (tolerantie, aanpassen aan andermans regels en gewoonten, respect voor elkaar, etc.)
Democratische geletterdheid (rechten en plichten in een democratie, democratische principes, etc.)

Op schoolniveau streeft het naar een positief sociaal en moreel klimaat, waarin:

  • kinderen zich veilig voelen
  • kinderen  zich gehoord en gezien voelen
  • iedereen bereid is zich te verplaatsen in de ander
  • iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat
  • de eigen kracht van kinderen wordt benut.

Mediatoren training

Vanuit de Vreedzame School leiden we kinderen op tot mediatoren. Mediatoren helpen kinderen een conflict al pratend op te lossen. Voordat ze dit kunnen gaan doen, krijgen de mediatoren een opleiding. Wanneer ze deze succesvol afsluiten, ontvangen ze een diploma en mogen ze als mediator aan de slag.

Kinderraad

Op De Dorpsbeuk vinden we het belangrijk dat kinderen mee kunnen denken en mee kunnen beslissen over de gang van zaken op school. Daarom hebben we op De Dorpsbeuk een Kinderraad. In de Kinderraad zitten kinderen uit de bovenbouw.  Deze kinderen zijn door middel van verkiezingen door hun klasgenoten gekozen. Zij vertegenwoordigen de groep waar zij in zitten. Ze vergaderen onder leiding van de directeur ongeveer 5 keer per jaar over dingen die in de klassen spelen. Tijdens de vergaderingen wordt er met de kinderen gesproken over de organisatie van de school. Kinderen denken actief mee over verbeterpunten. Daarnaast mag de Kinderraad met voorstellen komen om de gang van zaken op school aan te passen. Er mag namens elke bovenbouwgroep één voorstel worden gedaan. Uit deze voorstellen wordt tijdens de vergadering het beste voorstel gekozen. Dit voorstel gaat vervolgens naar de teamvergadering van het personeel van De Dorpsbeuk. Deze besluit uiteindelijk welk voorstel wordt goedgekeurd en welke niet. 


Dit schooljaar zitten deze kinderen uit groep 6, groep 7 en groep 8 in de kinderraad.